Missie & Visie

Scroll down for English

Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is de brug die onderwijs en cultuur met elkaar verbindt in één van de meest dynamische steden van ons land. Zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen met cultuuronderwijs in aanraking laten komen, dat is onze passie. Omdat duurzaam cultuuronderwijs leerlingen klaar maakt voor de eenentwintigste-eeuwse maatschappij. Die vraagt immers om creativiteit, verbeeldingskracht en flexibiliteit. Goed cultuuronderwijs op de Rotterdamse scholen is ook van belang voor de stad als geheel. Het houdt haar aantrekkelijk voor iedereen die de brede ontwikkeling van kinderen een warm hart toedraagt.

 

Sinds 2011 zijn wij een onafhankelijk centrum, gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam. Deskundig en betrouwbaar. We hebben meer dan 25 jaar inhoudelijke en procesmatige expertise in onze bagage. Alle tweedelijns vraagstukken zijn bij ons welkom, zoals advies, begeleiding en professionalisering. Wij inspireren, stimuleren en motiveren het onderwijs, culturele instellingen, beleidsmakers en bestuurders. Ook regisseren en faciliteren wij het Cultuurtraject Rotterdam, een basisaanbod voor scholen waarin 43 culturele instellingen deelnemen. Het daadwerkelijk aanbieden van lessen behoort tegenwoordig tot de verantwoordelijkheid van andere organisaties in de stad.

 

Scholen adviseren en ondersteunen wij bij het inrichten van hun cultuuronderwijs. We helpen ze met de opdracht van het Ministerie van OC&W: het ontwerpen en invoeren van langere leerlijnen voor cultuuronderwijs. Dat doen we vanuit hun eigen visie en cultuur. En zo, dat ze zelf de regie kunnen nemen. Culturele instellingen coachen wij om van een aanbod-gestuurde tot een vraag-gestuurde aanpak te komen. Gericht op inbreng, in plaats van het afzetten van producten. Met nieuwe methodiek en nieuwe deskundigheid.

 

Drie uitgangspunten bepalen bij dit alles onze richting. Ten eerste het kind, dat staat centraal. Ten tweede een creatief samenspel tussen kunstenaars en leerkrachten. En ten derde een duurzame verankering van cultuuronderwijs in het curriculum van scholen.

 

Heeft u vragen of wilt u meer van ons weten?
Neem dan gerust contact met ons op: info@kc-r.nl


ENGLISH

Centre of Expertise for Cultural Education Rotterdam (KCR) serves as a bridge builder that connects education to culture in one of the most dynamic cities in the Netherlands. Our passion is to get as many children as possible in Rotterdam in touch with cultural education. Sustainable cultural education prepares pupils for living in twenty-first century society, as this requires creativity, imagination and flexibility. Proper cultural education is also important for Rotterdam as a city. It keeps the city appealing to everyone who sympathizes with broad education.

In 2011 we became an independent institution, funded by the council of Rotterdam. We're knowledgeable and reliable. For over twenty-five years, we have been gaining substantive and methodical expertise. We are happy to help with all second-line cases, such as advice, guidance and professionalization. We inspire, stimulate and motivate educational and cultural institutions as well as policy makers and directors. We also direct and facilitate 'Cultuurtraject Rotterdam', a basic program for schools in which forty-three cultural institutions participate. Providing the actual lessons is the responsibility of other organisations in the city of Rotterdam.

We offer advice and support to schools, to establish cultural education into their curriculum. We help them to formulate and apply long-term courses to their cultural education programs, which is assigned by the Ministry of Education. We provide this help from their vision and experience. Furthermore, we enable the schools to be in charge. We coach cultural institutions to change their supply-driven approach into a dialogue-driven one that is focused on contributing, rather than selling.

All in all, three core values determine the directions that we take. At first, the development of the children. Secondly, creative teamwork between artists and teachers. Third of all, cultural education being sustainably anchored into the curriculum of the schools.