Netwerken en samenwerken

• NETWERKEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN bleven ook in 2018 essentieel voor het werk van KCR.
• Nieuwe plannen bij Rotterdams CKV-netwerk.
• Coördinerende rol voor KCR bij werkgroep mbo van het netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling.
• Ook samenwerking buiten het vertrouwde veld van cultuureducatie.


Rotterdams CKV-netwerk
Op initiatief van KCR kwam het Rotterdams CKV-netwerk in 2018 vier keer bijeen. Dit netwerk is een professionele leergemeenschap van educatiemedewerkers van culturele instellingen en docenten uit het voortgezet onderwijs, vmbo en praktijkonderwijs. Het ontwikkelt een variant van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming die ruimte biedt aan de rijke Rotterdamse cultuur. De vier bijeenkomsten leverden nieuwe kennis en gedeelde ervaringen op, maar ook nieuwe samenwerking en plannen voor nieuwe proeftuinen. KCR faciliteert het netwerk en zet nieuwe onderwerpen op de agenda.


Stedelijk netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling
De fut leek een beetje uit dit netwerk, dat in 2015 werd gestart om de uitgangspunten van het gemeentelijke Cultuurplan handen en voeten te geven. Als secretaris van het netwerk ging KCR in 2018 met de verschillende werkgroepen om de tafel om te kijken of er een nieuwe impuls mogelijk was. Daarbij bleken alle deelnemende culturele partijen nog altijd een belangrijke rol voor dit stedelijke netwerk te zien. Ze waren het erover eens dat er wel naar een nieuwe invulling moet worden gekeken. De werkgroep mbo, waar als gevolg van de nieuwe subsidiemogelijkheden vanuit Fonds21 veel nieuwe plannen leven, heeft KCR gevraagd een coördinerende rol te spelen.


Samenwerking buiten het veld van cultuuronderwijs
In 2018 begon KCR samen te werken met partijen die zich niet direct met het veld van cultuuronderwijs in de stad bezighouden, maar met sport en taal. Dit omdat het besef groeide dat KCR van betekenis kan zijn in de aanpak van verschillende maatschappelijke vraagstukken waar Rotterdam voor staat, zoals inclusiviteit of gelijke kansen voor iedereen. Naar verwachting zal KCR in 2019 met meer van deze partijen de samenwerking zoeken.