Overig beleid

Gelijke kansen met cultuur
Cultuuronderwijs kan nog veel bijdragen aan de toekomst van het onderwijs in Rotterdam. Dit blijkt ook uit het Rotterdamse masterplan onderwijs, getiteld ‘Bouwen aan de toekomst’. Cijfers wijzen uit dat de ongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden in Rotterdam, maar ook landelijk gezien, toeneemt. De verschillen in kansen die leerlingen krijgen, worden vooral bepaald door factoren die te maken hebben met hun ouders: opleidingsniveau, herkomst, verblijfsduur in Nederland, schuldenlast. In Rotterdam zien al deze factoren er (relatief) ongunstig uit.


Wij zien het als onze taak om ons te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn om deze kloof door middel van cultuuronderwijs te verkleinen. Dit deden we in 2016-2017 onder meer met de aftrap van de Gelijke Kansen Alliantie tijdens de Maand van Cultuuronderwijs 2017. Deze aftrap bestond uit een bijeenkomst op 6 maart 2017 waaraan meer dan 200 leerlingen, directeuren, bestuurders, leerkrachten en docenten deelnamen. Tijdens deze bijeenkomst uitten zij hun enthousiasme voor de mogelijkheden die cultuuronderwijs in dit vraagstuk biedt. Naast dit enthousiasme blijft volgens ons ook een verdere verkenning en verdieping van dit onderwerp nodig.


Buzz010

Het convenant Buzz010 werd in december 2017 eindelijk gesloten. In het verslagjaar hebben we, samen met schoolbesturen, Stichting De Verre Bergen, de gemeente Rotterdam en culturele partners, hard gewerkt aan deze stedelijke regeling voor gratis busvervoer voor basisscholen. Hiermee wordt voor scholen een belangrijke drempel geslecht om deel te nemen aan buitenschools leren in de rijke leeromgeving van Rotterdam. In 2018 zullen wij, als KCR, het loket van Buzz010 verzorgen. Hiernaast richten we ons straks ook op kennisdeling over buitenschools leren. Zo kan er met de buitenschoolse excursies naar onder meer culturele activiteiten zoveel mogelijk effect behaald worden.