Neutraal en objectief

Als onafhankelijk kenniscentrum staan wij volledig los van de instellingen die cultuuronderwijsaanbod maken en verkopen. Dit betekent dat wij geen financiële belangen in die sfeer hebben. Dat houdt ons neutraal en objectief. Net als in andere jaren werkten we in 2015 samen met alle culturele instellingen in de stad die dat wensten, bijvoorbeeld binnen het juist opgerichte Netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling, waaraan maar liefst 110 professionals van culturele instellingen meedoen. Elkaar inspireren en stimuleren is daarbij ons motto, en zorgen dat we samen meer zijn dan de som der delen. Zo stimuleerden wij in 2015 ook kennisdeling en onderlinge samenwerking tussen onderwijs en cultuur met onze succesvolle conferentie ‘Afkijken mag’, waaruit wij interessante nieuwe samenwerkingsverbanden zagen ontstaan.

 

De school kiest zelf zijn programma, dat is het uitgangspunt bij al onze adviezen. Iedere school is weer anders wat betreft schoolpopulatie, buurt en wijk, en culturele omgeving. Bij de ene school past theater en bij de andere is dat beeldende vorming. Wij zijn erop gericht dat scholen hun eigen sterke en zwakkere punten herkennen en zicht hebben op hun wensen en behoeften. Daarom houden we meestal een nulmeting met behulp van onze KCR-Schoolscan Cultuureducatie, die hier een duidelijk beeld van geeft. In 2015 hebben we er zeven van uitgevoerd. Dat betekende maar liefst 256 uiterst informatieve gesprekken met leerkrachten uit het primair onderwijs!